POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Restauracja i klub Pepper Night jest własnością PIOTR WAŁĘSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000918136 NIP 701105022954, REGON 380335875, dalej „Pepper Night” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd.
 2. Jedyną oficjalną stroną Pepper Night jest strona www.peppernight.pl. Pepper Night nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Pepper Night automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Pepper Night, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Pepper Night uprawnione jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
 4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Pepper Night na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
 5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.

PRAWO WSTĘPU DO KLUBU & DOOR POLICY

 • Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Pepper Night, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Pepper Night jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 • W celu zapewnienia Gościom Pepper Night bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Pepper Night zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie obiektu. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/monety V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w lokalu.
 • O wejściu osób na teren lokalu decyduje „door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren Pepper Night bez podania przyczyny.
 • Do Pepper Night nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. „Door policy” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Pepper Night w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Pepper Night zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 • Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze monet członkowskich VIP.
 • Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Pepper Night mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 • Osoby przebywające w Pepper Night mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 • Zabrania się wnoszenia na teren Pepper Night:
 • jedzenia, napojów, alkoholu,
 • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
 • broni palnej i gazowej,
 • noży i innych ostrych przedmiotów,
 • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.
 1. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Pepper Night zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Pepper Night.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Pepper Night, ich mienia oraz mienia Pepper Night, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA KLUBU

 1. Klub jest czynny w:

piątki i soboty w godzinach 20:00 – 04:00.

 1. Pepper Night zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 2. Pepper Night nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 3. Godzina zamknięcia Pepper Night jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera.
 4. Za wejście w piątki i soboty do Pepper Night pobierana jest opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
 5. Opłata za wejście do Pepper Night nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom trzecim.
 6. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu:730 068 068 oraz e-mail: reservations@peppernight.pl
 7. Rezerwacje obowiązują do godziny 23:59 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie Pepper Night zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.
 8. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZAILNOŚĆ CYWILNA I KARNA
 9. Pepper Night jest obiektem monitorowanym.
 10. Goście Pepper Night są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Pepper Night, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Pepper Night, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Pepper Night odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Pepper Night ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 14. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Pepper Night.
 15. Zabrania się użytkowania wyposażenia Pepper Night niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
 16. Zabrania się wychodzenia poza teren Pepper Night z przedmiotami stanowiącymi własność lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
 17. Obsługa Pepper Night zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 18. Pepper Night nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Pepper Night lub w jego obrębie.
 19. W Pepper Night obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- patio. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 20. Goście Pepper Night przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 21. Obsługa Pepper Night ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 22. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy Pepper Night mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
 23. Pepper Night nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie lokalu.

MONETY V.I.P.

 • VIP : darmowe wejście dla posiadacza monety + 1 osoba towarzysząca
 • Każdorazowo przy wejściu na imprezę należy okazać monetę V.I.P. wraz z dowodem osobistym, celem weryfikacji tożsamości. Brak karty oznacza niemożność skorzystania z przywilejów wiążących się z członkostwem.
 • Moneta V.I.P. jest imienna i nie powinna być przekazana osobom trzecim.
 • Pepper Night zastrzega sobie prawo do odebrania monety klubowej jej posiadaczowi jeśli naruszy on zasady regulaminu.
 • Moneta V.I.P. została wydana przez Pepper Night i pozostaje jego własnością.

REGULAMIN SZATNI

 • Szatnia w Pepper Night jest obowiązkowa.
 • Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 • Pepper Night nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 • Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.
 • Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność Pepper Night.
 • Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
 • W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie ustalonym z managerem Pepper Night
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Pepper Night, Pepper Night nie ponosi odpowiedzialności.
 • Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.
 • Pepper Night ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Pepper Night do kwoty 300 zł.
 • Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 22.10.2022r. do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Pepper Night, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji Pepper Night.